افتخارات ما

تندیس برند برتر سال 1394

 تندیس برند برتر سال 1392

 تندیس برند برتر سال 1390

دستاوردهای واحد تحقیقات و نو آوری

  • ابتکار در طراحی و ساخت قالب پروفیل(مقاطع) دوپله ای (Step-Extrusion) با آلیاژ AA-7075 با روش منحصر به فرد و تولید محصول مربوطه و ارائه مقالات تحقیقاتی در هفتمین سمینار اکستروژن کاران دنیا ET2000 در شیکاگو آمریکا در سال 2000 میلادی که در صفحه 251 چاپ گردیده است.
  • تحقیقات کاربردی دیگری در جهت بهینه کردن پایه های سنبه در قالب های اکستروژن با استفاده از بیو مکانیک بار دیگر در سمینار 4 ساله اکستروژن کاران آمریکا در سال 2008 بصورت مقاله ارائه و چاپ گردید.
  • سمینار اکستروژن کاران دنیا هر 4 سال یکبار با ارائه تحقیقات و مطالب نو در آمریکا برگزار می گردد.

تندیس برند برتر سال  1390

تندیس برند برتر سال  1392

تندبیس برند برتر سال  1394

دستاوردهای واحد تحقیقات و نو آوری

  • ابتکار در طراحی و ساخت قالب پروفیل(مقاطع) دوپله ای (Step-Extrusion) با آلیاژ AA-7075 با روش منحصر به فرد و تولید محصول مربوطه و ارائه مقالات تحقیقاتی در هفتمین سمینار اکستروژن کاران دنیا ET2000 در شیکاگو آمریکا در سال 2000 میلادی که در صفحه 251 چاپ گردیده است.
  • تحقیقات کاربردی دیگری در جهت بهینه کردن پایه های سنبه در قالب های اکستروژن با استفاده از بیو مکانیک بار دیگر در سمینار 4 ساله اکستروژن کاران آمریکا در سال 2008 بصورت مقاله ارائه و چاپ گردید.
  • سمینار اکستروژن کاران دنیا هر 4 سال یکبار با ارائه تحقیقات و مطالب نو در آمریکا برگزار می گردد.
فهرست